ຂຶ້ນໜ້າເຟກໃຜກົດໄລ້ກົດແຊ

ໃຜໄດ້ອ່ານໄດ້ເຫັນຖືວ່າມີບຸນມີໂຊກ

ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດສັກສິດຂອງລາວ

ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມເກົ່າແກ່ແລະສັກສິດມາດົນນານ