ເຫດໂຈນລັກຄວາຍຂອງປະຊາຊົນ

ຈິດໃຈຄົນເຮົາເຮັດດ້ວຍຫຍັງ….ໂຈນລັກຂ້າຄວາຍຂອງປະຊາຊົນ

ຢູ່ບ້ານນາງອຍ

ອີຕົນເດເຈົ້າຂອງຄວາຍ ຂໍໃຫ້ຈັບຄົນຮ້າຍໄດ້ໄວໆເດີ