ດວ່ນໆ ປັບລາຄາເບຍຂຶ້ນອີກແລ້ວ

ດວ່ນໆ ປັບລາຄາເບຍຂຶ້ນອີກແລ້ວ

ວ່າຈັງໃດສາຍເມົາສາຍມວ່ນໄຫວບໍ່ລາຄາເບຍ