ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກແຝດຍິງຊາຍ ໃຫ້ແຕ່ງງານແກ້ກົນກ່ອນ

ເຄີຍເຫັນບໍ່ ຄວາມເຊື່ອ ໃຜມີລູກແຝດຍິງຊາຍ ໃຫ້ແຕ່ງງານແກ້ກົນກ່ອນ

ເຄີຍໄດ້ຍິນຄວາມເຊື່ອນີ້ບໍ່

ເປັນແນວໃດ ອາຍເດັກນ້ອຍລະບໍ່ ເຖົ້າຂຶ້ນຄານຕໍ່ໄປ

.

(ແຕ່ງງານລູດແຝດ)

ຄືຖ້າມີລູກແຝດ ຍິງ ກັບ ຊາຍ ໃຫ້ແຕ່ງດອງແກ້ເຄັດ ເພາະເຊື່ອວ່າ ຊາດກ່ອນແມ່ນຮັກກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກັນ ເລີຍມາເກີດນໍາກັນ

.

ຊາດນີ້ເລີຍເກີດເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ເລີຍທໍາການແຕ່ງດອງໃຫ້